วันที่ 13 ม.ค. 60 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
  เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ณ ม.5 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุรปราการ  

 วันที่ 12-13 ม.ค. 60 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
  เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
   
วันที่ 12 ม.ค. 60 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ณ ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ